วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

ความคิด เป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพสูงมากที่ทำให้มนุษย์ต่างไปจากสัตว์โลกอื่นๆตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์มีความสามารถในการคิดในแต่ละยุคแต่ละสมัยมนุษย์ต่างพยายามคิดค้นหาคำอธิบายเกี่ยวกับความคิดซึ่งแฝงอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้เอาไว้อย่างหลากหลาย การศึกษาแนวคิดใหม่ๆแล้วยังเป็นการทบทวนภูมิปัญญาของนักคิดในอดีต เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้และจัดการศึกษาได้
ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความคิดจินตนาการประยุกต์ที่สามารถนำไปสู่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งใหม่ๆทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นลักษณะที่คนอื่นคาดไม่ถึง เป็นความคิดที่หลากหลาย คิดกว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อมนุษย์ เพราะความคิดสร้างสรรค์จะทำให้มนุษย์มีความสามารถ เผชิญกับปัญหา สามารถวางแผนได้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะทำให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในทุกด้าน กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางความคิดที่มีความสำคัญต่อเด็ก ทำให้เด็ก สร้างจินตนาการไม่จนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่กำหนความคิดสร้างสรรค์คือพลังความคิดที่ทุกคนมีมาแต่กำเนิด  หากได้รับกระตุ้นหรือการพัฒนาพลังแห่งการสร้างสรรค์จะทำให้เด็กเป็นคนมีอิสระทางความคิด มีความคิดฉีกกรอบและสามารถคิดหาหนทางสร้างสรรค์แปลกใหม่ได้เสมอ ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สามารถจะพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การฝึกการแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ การใช้เทคนิคการระดมสมอง การใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ และอีกหลายวิธี ซึ่งเทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์นั้นมีหลายวิธี วิธีหนึ่งที่สามารถนำมาเป็นแนวทางพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ก็คือ การใช้เทคนิคแผนผังความคิด ที่สามารถจะนำมาใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ แผนผังความคิด เป็นเทคนิควิธีการสอนที่ครูสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกวิชา กล่าวคือ ในการจัดการเรียนการสอน ครูสามารถนำแผนผังความคิดมาใช้วางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนได้
จะเห็นได้ว่า เทคนิคการสอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดีหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ ผู้สอนว่าจะใช้เทคนิคแบบใดในการสอนให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถบูรณาการอย่างไรให้ผู้เรียนนั้นมีความคิดที่สร้างสรรค์ครบถ้วนตามหลักสูตรที่สอน สิ่งสำคัญที่ผู้สอนควรคำนึงถึง ผู้เรียนเป็นหลัก ครูเป็นผู้ที่จะนำพาให้ผู้เรียนเกิดความคิดจินตนาการและสร้างสรรค์ ฉะนั้นจะเห็นว่าเทคนิคการกระตุ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นอยู่กับผู้สอน

1 ความคิดเห็น:

  1. อ่านแล้วครับ แต่ผมรู้สึกว่าข้อความหลายบรรทัด ผมคุ้น ๆ คล้ายๆ กับ นศ.ที่ Up Load ก่อนหน้าที่ น่ะ ลองตรวจสอบดู ถ้าแก้ไขได้ก็ดีครับ
    อ.มุคลิส

    ตอบลบ