วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

              เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์นั้นเราจะต้องมีกระบวนการการเรียนการสอนทีครูจะจัดให้นักเรียนในสิ่งสำคัญในกระบวนการเรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของผู้เรียน เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติและสภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
             ดังนั้นเทคนิคการสอนที่สามารถจะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีหลายวิธีผู้สอนจำเป็นต้องเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ซึ่งบางครั้งต้องใช้มากกว่า 1 เทคนิควิธีจึงจะทำให้นักเรียนมีปริมาณความคิดอย่างเพียงพอนักเรียนจะใช้วิจารณญาณตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกที่ละด้านทีละประเด็นให้คงเหลือแต่สิ่งที่ใช้ได้มาเป็นแนวทางชี้นำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ได้และยังจะเกิดการเรียนรู้เกิดข้อสังเกตทำให้เกิดความคิดเปิดโอกาศให้นักเรียนมีการเข้ามีส่วนร่วมอีกด้วย
              เทคนิคการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนพัฒนาการในด้านการฟัง การสังเกตและการสรุปเพื่อแสดงวิธีการหรื่อกลวิธีในการปฏิบัติงานทบทวนผลความเข้าใจในบทเรียนได้

1 ความคิดเห็น: