วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

            เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่ออาชีพครู
ซึ่งครูควรตระหนักในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์การ  ครูต้องมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่แปลกใหม่อยู่เสมอ  พยายามคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ทางใหม่ๆ ตลอดเวลา  ผู้สอนจะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ขันให้กับตัวเอง  เช่น  เล่นเกมที่ใช้การขบคิด  หรือการวางแผน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างสนุกสนานไม่ตึงเครียด  และผู้สอนไม่ควรมีการบังคับให้ผู้เรียนกระทำในสิ่งที่ตนไม่อยากทำ นอกจากการกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์แล้ว ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จให้กำลังใจและรับฟ้งความคิดของผู้เรียน ต้องให้ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น และให้โอกาส เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ
ขั้นของการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
      - สอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
      - เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
      - สอนให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านความคิดและมีความมั่นใจในความคิดของตนเอง
      - ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนโดยมีการแสดงหรือการกระทำให้เป็นตัวอย่าง
      - สอนให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองได้
      - ทำให้เด็กสามารถคิด และสามารถจินตนาการไปจนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่กำหนด 
      - สอนให้ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบลักษณะต่างๆได้
      - จัดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ผู้เรียนคิดและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
      - จัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 
      - ยกย่องชมเชยและยอมรับผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น