วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผ้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

         เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่ออาชีพครู ซึ่งครูควรตระหนักในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องรู้จักใช้เทคนิคการสอนเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ในการสอนจะมีประสิทธิภาพได้ดีนั้น สังเกตุได้จากการที่ผู้เรียนมีการพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีนั้น ครูต้องมีวิธีการและเทคนิคในการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
          โดยทั่วไปบุคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะมีลักษณะดังนี้ (1) มีความไวในการรับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว  (2) มีความยืดหยุ่นทางการคิด (3) มีอิสระในการตัดสิน (4) มีใจกว้างและอดทนต่อภาวะปัญญา (5) มีความสามารถในเชิงนามธรรม (6) มีความสามารถในการสังเคราะห์ และ (7) มีพลังไม่อยู่นิ่ง ในการที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ครูต้องมีเทคนิคในการสอน โดยต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก กระบวนการเรียนการสอนครูต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตัวผู้สอนจะต้องมีลักษณะพิเศษเฉพาะมีเนื้อหาสาระและเทคนิควิธีการที่จะสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จให้กำลังใจและรับฟ้งความความคิดของผู้เรียน ต้องให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็น และให้โอกาส เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ นอกจากนี้ การสอนของครูต้องเน้นการจัดกิจกรรมที่ท้าทายสามารถกระทำได้จริง สิ่งที่จำเป็นอีกประการหนึ่ง ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา เพราะโดยทั่วไปแล้วบุคคลมักจะยึดติดกับวิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ของตน โดยไม่ค่อยคำนึงความคิดของผู้อื่น ทำให้การคิดของตนคับแคบและไม่สร้างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดที่สร้างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้ลองคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมุติตัวเองเป็นคนอื่น และถ้ายิ่งให้บุคคลหลายกลุ่มมาช่วยกันคิดแก้ปัญหาก็จะยิ่งได้วิธีการที่หลากหลายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสภาพการณ์เช่นนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์

2 ความคิดเห็น: