วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการกระตุ้นใ ห้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

เทคนิคการกระตุ้นใ ห้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
เทคนิคการกระตุ้นใ ห้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นภาระหน้าที่ของครูในปัจจุบันที่ควรเน้นให้ปฏิบัติตามมากที่สุด เพราะการจัดการจัดการการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และยังสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อนให้เรียนได้ดีขึ้น  เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่สุด ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นปัญหามากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต
วิธีการสอนเชิงสร้างสรรค์
๑.                         ต้องมีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดาผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๒.                       ให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ เนื่องจากมีการปฏิสัมพันธ์ ได้เรียนรู้การปรับตัวที่เข้ากับผู้อื่น  มีโอกาสได้รับและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
๓.                       เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
๔.                       ให้กำลังนักเรียนพร้อมทั้งหาวิธีการให้นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงยังถูกวิธี  เนื่องจากการร้องเพลงเป็นการใช้ทักษะซึ่งต้องมีการฝึกฝนกับความเชื่อมั่นของนักเรียน
๕.                       ฝึกและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่นักเรียนทำได้จะเป็นการช่วยให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น
๖.                        พานักเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  นอกห้อง
๗.                       ทดสอบนักเรียนภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องและติดตามผลที่ได้รับ
๘.                       เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำดี เนื่องจากบันทึกของนักเรียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำความดีทั้งสิ้น
๙.                        ให้นักเรียนจดงาน ตามที่ครูเขียนไว้บนกระดานอย่างครบถ้วน  เนื่องจากการเรียนรู้โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น