วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

     เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนช่วยให้เกิดความคิดใหม่แตกต่างไปจากเดิมและสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
     การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์นั้นผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนทำงานต่างๆเช่น ให้เขียน บรรยาย เล่าเรื่อง ทำการแสดง วาดภาพ เป็นต้น เสร็จแล้วให้เก็บผลงานไว้ผู้สอนอาจเสนอคำคู่ให้ผู้เรียนเปรียนเทียบความเหมือนที่แตกต่างเช่น ลูกบอลกับลูกมะนาว เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร คำคู่ที่ผู้สอนเลือกมาควรให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาหรืองานที่ผู้เรียนทำผู้สอนอาจให้ผู้เรียนสมมุตตัวเองเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งและแสดงความรู้สึกออกมา ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันอธิบายความหมายของคำคู่ที่ขัดแย้่ง ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนนำงานที่ทำมาทบทวนใหม่ แล้วนำความคิดที่ได้มาใช้กับงานของตน
    ดังนั้น ผู้เรียนจะเกิดความคิดใหม่ได้นั้น ผู้เรียนสามารถนำความคิดใหม่ๆนั้นไปใช้ในงานของตนทำให้งานของตนมีความแปลกใหม่น่าสนใจมากขึ้นและผู้เรียนอาจเกิดความตระหนักคุณค่าในการคิดและรับความคิดของผู้อื่นอีกด้วย                                                                                                                      นางสาวพรรณ์นี  แก้วแสงสุข
                                                                                                                      รหัส 5316417008  เลขที่ 8 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น