วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

  เทคนิคการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เราจะต้องมีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนแบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามที่สังเคราะห์จากรูปแบบของครูต้นแบบ3แบบคือ
1.การจัดกระบวนการคิดโดยใช้คำถาม
2.การพัฒนาความคิดด้วยวิธีการตั้งคำถามโดยใช้หมวดความคิด
3.การพัฒนาความคิดโดยใช้คำถามสร้างสรรค์
แบบที่1บทบาทของครูยุคใหม่ ต้องเปลี่ยนบทบาทจากการสอนเน้นการบรรยายมาเป็นการกระตุ้นเปิด  โอกาศให้ผู้เรียนคิด การสอนเพื่อพัฒนาการคิดมีรูปแบบ วิธีการสอน เทคนิคการสอนมากมายรวมทั้งชุดสำเร็จเพื่อการพัฒนการคิดเทคนิคที่ใช้ในการสอน
แบบที่2 ได้พัฒนาการศึกษาของคนให้มีระดับสูงโดยวิธีการใช้หมากเป็นสื่อ เช่น สีขาว แดง ดำ เหลือง เขียว
แบบที่3 คำถามสร้างสรรค์มีคำตอบ 7 แบบคือ
1.คำถามปริมาณ 2.คำถามเปลี่ยนแปลง 3.คำถามการทำนาย 4.คำถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว 5.คำถามความคิดเห็น 6.คำถามความสัมพันธ์เปรียบเทียบ 7.คำถามเกี่ยวกับค่านิยม
ลักษณะเด่นของรูปแบบ
 คำถามเป็นสิ่งสำคัญที่จะจุดประกายให้ผู้เรียนใคร่เรียนรู้ใคร่แสวงหาความรู้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด การตั้งคำถามเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้คิดเพราะผู้เรียนจะคอยคิดตามปัญหาที่ผู้สอนถาม อยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการใฝ่หาความรู้เพื่อนำมาตอบคำถามของผู้เรียนนั้นจะปลุกให้ผู้เรียนอยากรู้ตลอดเวลา

1 ความคิดเห็น: