วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

         ความคิดเป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ซึ่งมีศักยภาพสูงมากที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์โลกอื่นๆ ตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์มีความสามารถในการคิด ในแต่ละสมัยมนุษย์ต่างพยายามคิดค้นหาคำอธิบายเกี่ยวกับความคิดซึ่งแฝงอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้เอาไว้อย่างหลากหลาย การศึกษาแนวคิดนอกจากจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดใหม่ๆ แล้วยังเป็นการทบทวนภูมิปัญญาของนักคิดในอดีต เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้และจัดการศึกษาได้

       ความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิดจินตนาการที่สามารถประยุกต์ไปสู่ สิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึง ควาคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญต่อมนุษย์และผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะความคิดสร้างสรรค์จะทำให้มนุษย์มีความสามรถเผชิญกับปัญหา วางแผนและสามารถฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่ต้องจำนนต่อปัญหา  กล่าวคือ ความคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการทางความคิดที่มีความสำคัญต่อเด็ก ทำให้เด็กสามารถคิด และสามารถจินตนาการไปจนต่อสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่กำหนด  หากได้รับการกระตุ้นจะทำให้เด็กเป็นคนมีอิสระทางความคิด และสามารถที่จะคิดนอกกรอบได้  ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สามารถจะพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้เทคนิคระดมสมอง การใช้ความคิดแบบฝึกที่สร้างสรรค์ เทคนิคการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีหลายวิธี และวิธีที่สามารถนำมาเป็นแนวทางพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์คือ การใช้เทคนิคแผนผังความคิดที่สามารถจะนำมาใช้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้

       ฉะนั้นเทคนิคการสอนจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ได้ดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่า ผู้สอนใช้เทคนิคอะไรในการสอน และบูรณาการอย่างไรให้กับผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรที่กำหนดไว้  และสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้สอนควรคำนึงถึงคือ เน้นผู้เรียนเป็นแกนหลัก ในการที่จะประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

1 ความคิดเห็น:

  1. อ่านแล้วครับ ประโยคในย่อหน้าแรก ผมอ่านแล้ว รู้สึกคุ้น ๆ คล้ายๆ กับว่า
    ได้อ่านผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้น่ะ
    อ.มุคลิส

    ตอบลบ