วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

คุณภาพของผู้เรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ "เทคนิคการสอน" และ "วิธีการสอน" ก็คือว่า เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบการเรียนการสอน ด้วย ดังนั้น ครูผู้สอนควรคิดหารูปแบบและเทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
      1) ในชั่วโมงสอนในแต่ละคาบ ครูผู้สอนควรมีการทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมา  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นในผู้เรียนได้ทบทวนในชั่วโมงนี้ โดยครูผู้สอนต้องมีการเตรียมเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในเนื้อหาของรายวิชา  ความคิดที่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในชั่วโมงที่ผ่านมา กับสิ่งที่กำลังเรียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะความคิดของเด็ก
      2) ผู้สอนต้องทราบถึงความสามารถในการรับรู้ของเด็กนักเรียนในห้องเรียนนั้นๆ ดีพอ ทั้งนี้เพื่อที่ครู สามารถวัดกระบวนการสอนได้ตรงประเด็น และได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก เช่น ครูอ่านเรื่องจากนวนิยายญ วรรณคดีให้เด็กฟัง, ให้เด็กดูภาพยนต์, แล้วตั้งคำถาม? จากเรื่องนั้นๆ ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร? การสอนรูปแบบนี้ก็คือว่าเป็นการฝึกทักษะทางด้านความคิดของเด็ก
      3) ในการสอนผู้สอน ควรมีการฝึกให้นักเีรียนในชั้นเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ของแต่ละคนเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาที่กำลังเรียนอยู่ ว่าเป็นอย่างไร  ซึ่งคือว่าเป็นขั้นของการแสดงออก ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านการกล้าคิด กล้าปฏิบัติ
      4) ครูผู้สอนควรมีการแบ่งงานให้นักเียนทำเป็นกลุ่ม  โดยในแต่ละกลุ่มนั้นควรมีการจัดเด็กนักเีรียนที่คละความสามารถกันมาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น เด็กนักเรียนที่เรียนเก่ง + เด็กนักเรียนที่เรียนปานกลาง + เด็กนักเียนที่เรียนอ่อน  เพื่อมาทำในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความคิดที่หลากหลาย หลายรูปแบบ เป็นการฝึกทักษะทางด้านความคิดของเด็ก ทำให้เด็กเกิดความคิดที่สร้างสรรค์

1 ความคิดเห็น: