วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

การศึกษาเป็นปัจจัยหลักที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าหรือคุณภาพ  ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของสังคมและประเทศชาติ ดังคำขวัญที่ว่า การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ โดยเฉพาะการศึกษาแบบปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนเกิดจากเทคนิคการสอนที่ดี ความมีวิสัยทัศน์ของผู้สอน กระบวนการเรียนการสอนที่ดีครูต้องมีความยืดหยุ่นและเหมาะกับผู้เรียน ผู้เรียนเองก็ต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา  อีกทั้งการจัดกระบวนการสอน และเทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์นั้น อาจจะใช้วิธีการแสดงที่เน้นทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ เป็นต้น และครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ เช่น
-   กระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน
-   อธิบายเนื้อหาที่ยากให้ง่ายขึ้น
-   พัฒนาการฟัง การสังเกต และทำความเข้าใจโดยวิธีการทดลอง หรือแสดงกลวิธีในการปฏิบัติงาน
-   สรุปแบบประเมินผล ทบทวนความเข้าใจในบทเรียน
-   กำหนดจุดมุ่งหมายของการจัดกระบวนการเรียนการสอน
-   จัดทำคู่มือให้กับนักเรียน เป็นต้น

การสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพนั้น มาจากปัจจัยหลายประการ โดยเน้นที่กระบวนการสอนเป็นหลัก เช่น การกระตุ้นความสนใจของนักเรียน การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ การฝึกฝนในการซักถามของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียน อันเป็นผลทำให้นักเรียนมีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นบุคคลที่สามารถดำรงชีวิตในอนาคตได้

1 ความคิดเห็น:

  1. อ่านแล้วครับผม ถ้าได้เข้าไปแก้ไขคำบางคำยังใข้คำผิดอยู่บ้าง บางคำพิมพ์ผิดอยู่บ้างเล็กน้อย ก็จะเป็นการดีมาก
    อ.มุคลิส

    ตอบลบ