วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

         เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์นั้นเราจะต้องมีกระบวนการเรียนการสอนที่ครูจะจัดให้นักเรียนเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการเรียนจะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของผู้เรียน เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ การพัฒนาดูสภาพของผู้เรียน เพือให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการเรียนและเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ความรู้เรื่องเทคนิคการสอน จึงมีความจำเป็นและสำคัญที่ผู้สอนควรจะศึกษาเรื่องที่จะเป็นผู้สอนในยุคโลกาภิวัฒน์

วิธีการสอนควรมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอน โดยมีการแสดงหรือการกระทำที่เป็นตัวอย่างนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้เกิดข้อสังเกตทำให้เกิดความคิดและยังจะเป็นโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมด้วยและทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์.
           ความมุ่งหมายของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน การฟัง การสังเกต และการสรุปหรือแสดงวิธีการหรือกลวิธีในการปฎัติงานเพื่อใช้ทบทวนผลความเข้าใจในการเรียน.
         ขั้นตอนในการสอน
1.กำหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตให้ชัดเจน
2.เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตให้พร้อม
3.เตรยมกระบวนการสาธิตก่อนสอน
4.ทดลองการสาธิตก่อนสอน
5.ต้องจัดทำคู่มือคำแนะนำ
6.เมื่อสาธิตเสร็จควรให้นักเรียนปฏัติทำ
7.จัดเตรียมกิจกรรมหลังการสาธิต
8.ประเมินผลการสาธิตโดยพิจารณา พฤติกรรมของนักเรียน
         ลักษณะเด่นของรูปแบบการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ให้นักเรียนตั้งคำถามเพราะเป็นสิ่สำคัญที่จะจุดประกายให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนหาควรมรู้ต่อไปไม่สิ้นสุดขึ้นอยุ่กับการไฝ่หาความรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น