วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

    เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์นั้น่เราจะต้องมีกระบวนการ การเรียนการสอนที่ครูจะจัดให้นักเรียนเป็นสิงสำคัญ ในกระบวนการนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของผู้เรียน เช่นความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์โโยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็น แนวทางในการสอนให้มีประสิทธิดียิ่งขึ้น  ความรู้เรื่องเทคนิคการสอนจึงมีความจำเป็นและสำคัญที่ผู้สอนควรจะศึกษาเพื่อจะเป็นผู้สอนในยุคโลกาภิวัฒน์
   วิธีการสอนครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอนโดยมีการแสดงหรือการกระทำให้เป็นตัวอย่าง นักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้เกิดข้อสังเกตทำให้เด็กเกิดความคิดและยังเปิดโอกาศให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
   ความมุ่งหมายของผู้สอน เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นัดเรียนมีความสนใจในบทเรียน เพื่อพัฒนาการสังเกตและการสรุป เพื่อแสดงวิธีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทบทวนผลความเข้าใจในบทเรียน
 ขั้นตอนในการสอน
 1.กำหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตให้ชัดเจน
 2.เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตให้พร้อม
 3.เตรียมกระบวนการสาธิต
 4.ทดลองการสาธิตก่อนสอน
 5.ต้องจัดทำคู่มือคำแนะนำ
 6.เมื่อสาธิตเสร็จ ควรให้นักเรียนทำต่อ
 7.จัดเตรียมกิจกรรมหลังการสาธิต
 8.ประเมินผลการสาธิตโดยพิจณาพฤติกรรมของนักเรียน

1 ความคิดเห็น: