วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

เราจะนำปรัชญาการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง ?

              เราต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ "การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้จึงจะเป็นไปตามที่เราต้องการ เช่น การสอนวิทยาศาสตร์ก็ต้องจัดกิจกรรมการทดลองต่างๆ ให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ได้ความรู้ เป็นต้น โดยสอดคล้องเพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีระเบียบวินัยในตนเอง และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นต่อไปได้ และสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนเรียนอยากเรียนด้วยค่ะและยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและการทำงานต่อไปอีกด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น