วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

     คุณภาพของผู้เรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวของผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจคติ และสถาพแวดล้อมอื่นๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนของผู้เรียน เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเีรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ความรู้เรื่องเทคนิคการสอน จึงมีความจำเป็นที่ผู้สอนควรจะศึกษาเพื่อจะเป็น "ผู้สอนในยุคโลกาภิวัฒน์"
         วิธีสอนที่ครูมีหน้าที่ในการวางแผนการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่โดยมีการแสดงหรือการกระทำให้ดูเป็นตัวอย่าง นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต การฟัง การกระทำ หรือการแสดง และอาจเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
         ความมุ่งหมาย
      (1) เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเีรียนมีความสนใจในบทเรียนยิ่งขึ้น
      (2) เพื่อช่วยในการอธิบายเนื้อหาที่ยาก ซึ่งต้องใช้เวลามากใ้ห้เข้าใจง่ายขึ้น และประหยัดเวลา
      (3) เพื่อพัฒนาการฟังการสังเกตและการสรุปทำความเข้าใจในการสอนโดยวิธีสาธิต
      (4) เพื่อแสดงวิธีการหรือกลไกในการปฏิบัติงาน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด
      (5) เพื่อสรุปประเมินผล ความเข้าใจในบทเรียน
      (6) เพื่อใช้ทบทวนผลความเข้าใจในบทเรียน
         ขั้นตอนในการสอน
      (1) กำหนดจุดมุ่งหมายของการสาธิตให้ชัดเจน
      (2) เตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตให้พร้อม และตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์
      (3) เตรียมกระบวนการสาธิต เช่น กำหนดเวลาและขั้นตอน จะเริ่มต้นดำเนินการ ผู้สาธิตต้องเข้าใจขั้นตอนต่างๆ
      (4) ทดลองสาธิตก่อนสอน
      (5) ต้องจัดทำคู่มือคำแนะนำหรือข้อสังเกตในการสาธิต
      (6) เมื่อสาธิตเสร็จสิ้นแล้ว นักเียนควรได้ทำการสาธิตซ้ำอีก เพื่อเน้นให้เกิดความเข้าใจดีขึ้น
      (7) จัดเตรียมกิจกรรมหลังจากการสาธิตเพื่อให้นักเีรียนเห็นคุณค่าหรือผลประโยชน์ของการสาธิตนั้นๆ
      (8) ประเิมินผลการสาธิต โดยพิจารณาจากพฤติกรรมของนักเรียน และผลของการเรียนรู้ การประเมินผลควรมีกิจกรรมหรือเครื่องมือ เช่น การทดสอบ การให้แสดงความคิดเห็นหรือการอภิปรายประกอบด้วย

1 ความคิดเห็น: