วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เราจะนำปรัชญาการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง

                 ปรัชญาการศึกษา คือ อุดมคติ  อุดมการณ์อันสูงสุด  ซึ่งยึดเป็นหลักในการจัดการศึกษา  และยังมีบทบาทในการเป็นแม่บท  เป็นต้นกำเนิดของความคิดในการกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษา  และเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นกระบวนการในการเรียนการสอน  มุ่งศึกษาวิเคราะห์สาระและธรรมชาติของการศึกษา  เพื่อกำหนดวิธีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับคุณค่าและความหมายของชีวิตที่ดีตามอุดมการณ์ของสังคม  มุ่งศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์และวิธีการที่พัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงาม  ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยปรัชญาในการกำหนดจุดมุ่งหมายและหาคำตอบทางการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น