วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เราจะนำปรัชญาการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร


ปรัชญาการศึกษา  คือ  แนวความคิด  หลักการ  และกฎเกณฑ์ในการกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ปรัชญาการศึกษามุ่งศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์และวิธีการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงาม  สามารรถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุขประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ  การจัดการศึกษาต้องอาศัยปรัชญาในการกำหนดจุดมุ่งหมายและหาคำตอบทางการศึกษา  ในการเรียนการสอน  ครูจะต้องหาปรัชญาเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน  เช่น  การพิจารณาดูการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ่ง  ทุกแง่ทุกมุม  เข้าใจถึงแนวคิดหลัก  สอน และครูจะต้องเป็นผู้อธิบายชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจ   วิธีการเรียนการสอนควรเป็นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ทำให้นักเรียนสามารถดำเนินการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องรัดกุมเพราะได้ผ่านการพิจารณาและการบรรยายการอธิบายมาแล้ว  การศึกษาควรมุ่งพิจารณาความสามารถที่มนุษย์มีอยู่แล้ว  เช่นความสามารถในการจำ  ความสามารถในการคิดฯลฯ  ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมาก  การศึกษาจะต้องมาจากครูเท่านั้น  ครูจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้  เพราะครูเป็นผู้ที่รู้เนื้อหาที่ถูกต้องที่สุดเป็นผู้กำหนดกิจกรรม  กำหนดมาตรฐานและเป็นต้นแบบที่ดี
ดังนั้น  ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้สืบทอดค่านิยมไว้และถ่ายทอดและถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังและผู้เรียนจะต้องเชื่อทั้งคำสอนของครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น