วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การนำปรัชญาการศึกษามาใช้ได้อย่างไรบ้าง

                ปรัชญาการศึกษา  คือ  แนวความคิด  หลักการ   และกฎเกณฑ์   ในการกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา ซึ่งปรัชญาการศึกษามีความสำคัญยิ่งในการพัฒนามนุษย์ให้มีความเจริญงอกงาม  ประสบความสำเร็จ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม
                การนำปรัชญาการศึกษามาใช้กับผู้เรียน  สามารถทำได้หลายวิธี  ได้แก่  การให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  การสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน  ทั้งกริยามารยาท  ความมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความมีน้ำใจ  ความอดทน  ความซื่อสัตย์  การออม  รวมถึงการสร้างประสบการณ์ในการทำกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมกีฬา  การมีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวัน  กิจกรรมหน้าเสาธง  เจ้าหน้าที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน  ฯลฯ
                การที่จะสร้างคนให้เป็นคนดีที่มีคุณภาพ  สำหรับครูนั้นสิ่งสำคัญ คือ การสอน  และการเป็นแบบอย่างที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น