วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เราจะนำปรัชญาทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร

ข้าพเจ้าจะใช้แนวคิดแบบอัตนิยม (Existentialism)ตามแนวคิดของ คีร์เคกอร์ด(Soren Kiekegaard) ปรัชญาสาขานี้มีความเชื่อว่า   การเรียนรู้ต้องเริ่มต้นที่ตนเอง”  จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนตามความถนัดหรือความสามารถ  บนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพราะคนแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน
ซึ่งจะใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการกระตุ้นให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ  พยายามให้นักเรียนแสดงออกทางความคิดไม่ว่าถูกหรือผิด เพียงแค่เสนอความเห็น เพื่อให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนทางความคิดต่อบทเรียนใดบทเรียนหนึ่ง   และการเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดหรือความสนใจของแต่ละคน  โดยไม่มีการบังคับเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเอง  ครูจะยอมรับและไม่ลงโทษหากคิดผิด  แต่ครูจะอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น  ซึ่งครูจะเป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียนต่อกระบวนการเรียนการสอนเหล่านั้น 
                                                                อ้างจาก http://images.7wilawan14.multiply.multiplycontent.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น