วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เราจะนำปรัชญาการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง

                   ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนที่สังคมโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ซึ่งผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย  จุดหมาย  วัตถุประสงค์ของการสอนที่กำหนด  ความรู้ดังกล่าวได้มาจากการคิดการวิเคราะห์ของนักปราชญ์  และนักคิดทั้งหลายหรือได้มาจากการศึกษาค้นคว้า  พิสูจน์ทดสอบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักจิตวิทยาและนักการศึกษาต่าง ๆ ข้อความรู้ดังกล่าวประกอบด้วยปรัชญาการศึกษา  ทางการศึกษา  ทฤษฏี  หลักการ  แนวคิด  รูปแบบ  เทคนิค  และจิตวิทยาทางการเรียนรู้เละการสอน  การวางแผนการจัดการการเรียนการสอน  การดำเนินการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  สื่อและเทคโนโลยีทางการสอน  นวัตกรรมและการวิจัยการเรียนการสอน  เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น