วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เราจะนำปรัชญาการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร

ปรัชญาการศึกษา  หมายถึง  แนวความคิด  หลักการ  และกฎเกณฑ์ ในการกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา  ซึ่งนักการศึกษาได้ยึดเป็นหลักในการดำเนินการทางการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษายังพยายามทำการวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา  ทำให้สามารถมองเห็นปัญหาของการศึกษาได้อย่างชัดเจน  ปรัชญาการศึกษาจึงเปรียบเหมือนเข็มทิศนำทางให้นักการศึกษาดำเนินการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ  ชัดเจน  และสมเหตุสมผล
จากความหมายดังกล่าวสามารถนำปรัชญาการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้   โดยการนำปรัชญามาใช้ในการกำหนดจุดมุ่งหมาย  หรือเป้าหมายของสถานศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้น  พร้อมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้  และการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  ได้อย่างมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น