วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เราจะนำปรัชญาการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรบ้าง

          การนำปรัชญาการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อับดับแรก เราจะต้องทราบก่อนว่าปรัชญาการศึกษา คืออะไร หมายถึงอะไร มีความหมายอย่างไร และสามารถที่จะนำมาใช้อย่างไรปรัชญาการศึกษา คือ ความรักในปัญญา ความรักในความรู้ ความรักในวิชาการ เป็นต้น      
          การนำปรัชญาการศึกษา มาใช้ในการจัดการการสอน ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับครูและเน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนเป็นสำคัญ  เพราะว่าครูจะเป็นผู้อธิบายชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจ  จากนั้นก็จะให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม โดยวิธีการเรียนการสอน จะเน้นการสอนแบบบรรยายเป็นหลัก  เพื่อที่จะให้ผู้เรียนคิดตามและสามารถแสดงความคิดเห็น และจะกระตุ้นให้ผู้เรียน เป็นตัวของตัวเองมาที่สุด รวมทั้งฝึกฝนการเป็นผู้นำในกลุ่ม  ซึ่งจะเป็นการฝึกให้มีระเบียบวินัย  ควบคุมและรักษาตนเองได้  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือของห้องเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน  พร้อมมีความรู้จักและเข้าใจสังคมเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะออกไปปรับปรุงและพัฒนาสังคมได้

เพื่อที่ให้ผู้เรียน ได้ไปตามสิ่งที่ครูจัดไว้  ครูจะต้องเข้าใจในตัวของผู้เรียนก่อน และครูจะต้องพัฒนาผู้เรียนในเกิดสติปัญญา และมีคุณธรรมจริยธรรมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น