วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เราจะนำปรัชญาการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร

          การจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาจะทำให้ผู้เรียนรู้จักเลือกวิชาเรียนอย่างมีความรับผิดชอบ ผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนใช้เสรีภาพในการเลือกเรียนอย่างถูกต้องและเหมาะสม การจัดการเรียนการสอนนิยมจัดหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก  ไม่กำหนดระเบียบแบบแผนให้ผู้เรียนปฏิบัติ ไม่ควรบังคับให้ผู้เรียนเรียนเหมือนกัน เพราะจะทำลายตัวของตัวเอง แต่ให้มีความรับผิดชอบและยอมรับผลกระทำของตนเอง ผู้สอนก็มีหน้าที่คอยกระตุ้นหรือเร้าใจให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และเน้นให้เด็กเข้าใจตัวเองเป็นสำคัญ ผู้สอนต้องรู้จริงในวิชาสอน สอนเน้นที่ความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน จัดสิ่งแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง  ต้องมีความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้การเรียนการสอนยังฝึกฝนการเป็นผู้นำในกลุ่ม ต้องมีระเบียบวินัย ควบคุมและรักษาตนเองได้ดี เป็นแบบอย่างที่ดีได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น