วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

   เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั้นสามารถทำได้ด้วยกันหลายแบบหลายวิธี อยู่ที่ว่าเทคนิคการสอนของอาจารย์แต่ละบุคคลจะถูกนำมาใช้ในการสอนเด็กนักเรียนจะแตกต่างกันต่างบริบทต่างมิติแต่ละมุมมองของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งบางทีในเรื่องเดียวกันสามารถนำมาสอนได้หลายวิธีอยู่ที่ว่าอาจารย์แต่ละท่านจะถนัดสอนแบบไหน ที่จะทำให้เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของเรื่องนั้นๆ
   การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในมิติการสอนผมคิดว่าเราต้องดูต้องสังเกตุปฎิกิริยาการตอบสนองของเด็กต่อวิธีการสอนของเราก่อนว่าเด็กสนใจมากน้อยแค่ไหน เด็กรู้สึกสนุกมั้ยต่อการสอนของเรา
   ซึ่งการที่เด็กจะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาเด็กต้องมีความสุขสนุกสนานความไร้วิตกกังวลต่อการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งอาจารย์ต้องยอมรับความคิด การตัดสินใจของเด็ก เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเด็กและเป็นกำลังใจแก่เด็ก ซึ่งจะเป็นผลให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาได้อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์ได้

1 ความคิดเห็น: