วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

เราจะนำปรัชญาการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง

เราจะนำปรัชญาการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง
               จากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา มีความหมายดังนี้  ปรัชญาการศึกษา (Educational Philosophy) หมายถึง ความคิดหรือระบบของความคิดที่เกี่ยวกับการศึกษา ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของปรัชญาแม่บทปรัชญาใดปรัชญาหนึ่ง ปรัชญาการศึกษาเป็นปรัชญาที่แตกหน่อมาจากปรัชญาทั่วไปอันเป็นปรัชญาที่ว่าด้วยความรู้ความจริงของชีวิต ปรัชญาการศึกษาเป็นความเชื่อ ความศรัทธา การเห็นคุณค่าในความคิดทางการศึกษาใดๆ ซึ่งผลักดันให้บุคคลคิดและกระทำการต่างๆ ในด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความเชื่อนั้นๆ
           การนำปรัญญาการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย ถึงลักษณะของเรื่องธรรมชาติในรอบๆตัวเรา ว่ามีอะไรบ้าง คนที่เป็นครูจะต้องมีการเตรียมเนื้อหาสาระในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆ ของธรรมชาติ รวมถึงรายละเอียดต่าง เช่นภาพประกอบ เป็นต้น เพราะนักเรียนจะได้มองเห็นภาพ และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำปรัชญาการศึกษาในเรื่องนี้มาเกี่ยวเนื่องกับหลักศรัทธา ความเชื่อด้านศาสนา เช่นตามหลักศาสนาอิสลาม คืออัลลฮจะเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆ
เป็นต้น
         ดังนั้นการที่เราจะนำปรัชญาการศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนจะต้องอ้างหลักความเป็นจริงในเรื่องนั้น เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น